INTERVISIE BEGELEIDING

Begeleiding van een intervisiegroep

Begeleiding van een intervisiegroep

Doelgroep: professionals en / of management in de zorg
Onderwerp: reflectie op eigen functioneren in de praktijk
Groepsgrootte: vanaf 6 tot 12 deelnemers (in-company, op maat)

Resultaatgebieden opstart en begeleiding intervisiegroep:

 • Heldere afspraken over werkwijze, aanpak, frequentie en voorwaarden voor succes van de intervisiegroep;
 • De intervisiegroep heeft zelfstandig leren werken met een gestructureerde intervisiemethodiek;
 • Deelnemers hebben vaardigheden ontwikkeld om elkaar kritisch feedback te geven en het groepsleerproces te bevorderen.

Aanpak opstart en begeleiding intervisiegroep:
Intervisie is een gestructureerd groepsleerproces ter vergroting van de professionele effectiviteit van iedere deelnemer.Kenmerkend is de collegiale, onderlinge coaching aan de hand van een concrete werksituatie.

 • In een startbijeenkomst worden onder leiding van de begeleider heldere afspraken gemaakt over de voorwaarden van succes, waaronder motivatie, veiligheid, geheimhouding, openheid, vertrouwen in elkaar, feedback, gespreksvaardigheden en eigenaarschap;
 • In de twee of drie volgende intervisie bijeenkomsten leren de deelnemers werken met een gestructureerde intervisiemethodiek;
 • De begeleider licht iedere stap toe en geeft aan hoe ze dat later zelfstandig kunnen inrichten;
 • Deelnemers leren vragen stellen op dieperliggende niveaus in de ijsberg (dus niet alleen over doen, maar ook over denken en willen over opvattingen en keuzes);
 • Feedback geven en ontvangen (feedback geven op het gedrag van de inbrenger).

Werkwijze intervisie bijeenkomsten

 • Deelnemers bereiden de intervisiebijeenkomst voor door zelf een werkgerelateerd probleem in te brengen, waar hij /zij graag over wil reflecteren met collega’s;
 • Deelnemers spreken bij de start een geheimhoudingsverplichting af en streven naar onderling vertrouwen en samenwerking;
 • Er mag geen sprake zijn van hiërarchische en persoonlijke relaties binnen de intervisiegroep;
 • Er moet voor iedereen iets te halen zijn. Te grote verschillen in kennis en ervaring van deelnemers kan hinderlijk zijn;
 • Alle deelnemers ontvangen een persoonlijk logboek om aantekeningen, feedback en reflecties te noteren en verzamelen.

Leden intervisiegroep
De leden van de intervisiegroep zijn helpers en moeten oppassen dat ze niet te snel met eigen oplossingen komen of een oordeel klaar hebben. De probleemverkenning vraagt de meeste tijd: neem die tijd ook en verlaat u op het oordeel van de probleeminbrenger. Zijn of haar uiteindelijke probleemdefinitie is relevant, niet die van de andere groepsleden.

Er dient een bepaalde grondhouding bij de groep aanwezig te zijn.
Het gaat hierbij om aspecten als:

 • Respect hebben voor deelnemers en elkaar laten uitpraten;
 • Onderzoeken welke denkbeelden een ander heeft in plaats van te etaleren wat men zelf in huis heeft, dat wil zeggen vragen stellen in plaats van eigen meningen geven;
 • Bij het generen van oplossingsrichtingen uitkomen voor wat men werkelijk denkt.

De rol van de begeleider
Om te starten met een professionele intervisiegroep is het verstandig de eerste bijeenkomsten te laten begeleiden door een (externe) ervaren procesbegeleider / trainer. Op deze wijze worden bij de start eenduidige werkafspraken gemaakt en leert de groep te werken met een eenduidige intervisiemethodiek. Ook is het van belang dat leden van de intervisiegroep leren elkaar op een goede wijze feedback te geven. Het doel van de begeleider is de groep zelfstandig te leren werken met een effectieve intervisiemethodiek.